Dış İlişkiler Koordinatörlüğü -

Personel Hareketliliği

gelişim üniversitesi
  1.   Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  2. İçerik


Personel Hareketliliği


Erasmus Personel Hareketliliği ile ilgili detaylı bilginin yer aldığı Personel Hareketliliği Rehberi için lütfen tıklayınız. 
Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır:

· Ders Verme Hareketliği
· Eğitim Alma Hareketliği

1. Ders Verme Hareketliği

Erasmus+ üyesi bir yükseköğretim kurumu öğretim elemanlarının farklı bir Avrupa ülkesindeki Erasmus+ üyesi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkân sağlayan alt faaliyet alanıdır. Hareketliliğin gerçekleşmesi için iki bölüm arasında Erasmus İkili Anlaşma yapılmış olması gereklidir. Ders verme hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen yükseköğretim kurumunda en az 8 ders saati ders verilmesi gerekmektedir. Faaliyet süresi 2 gün ile 2 ay arasında olabilir, seyahat hariçtir.

Ders Verme Hareketliliğinin hedefleri şunlardır:

  • Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkânı vermek
  • Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek
  • Yükseköğretim kurumlarına sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda destek olmak

 

Ders Verme Hareketliliğinin Alt Faaliyetleri

Ders verme hareketliliği 2 şekilde gerçekleştirilebilir:

·         Türkiye’de Erasmus+ üyesi bir yükseköğretim kurumunda çalışan akademik personelin Avrupa’daki Erasmus+ üyesi ve anlaşmalı bir yükseköğretim kurumuna ders vermek üzere gitmesi,

·         Avrupa’da bir işletmede çalışan personelin Türkiye’deki Erasmus+ üyesi yükseköğretim kurumuna ders vermek üzere davet edilmesi. Bu faaliyet kapsamında yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan personel davet edilebilmesi mümkün değildir.
 

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları

·         Erasmus+ üyesi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı öğretim elemanı olunması,

·         AB üyesi bir ülkedeki Erasmus+ üyesi bir yükseköğretim kurumundaki ilgili bölüm ile personelin görev yaptığı bölüm arasında İkili Anlaşmanın olması,

·         Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının olması (öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir),

·         Faaliyeti gerçekleştirebilecek düzeyde yabancı dil bilinmesi.

 

2. Eğitim Alma Hareketliği 

Erasmus+ üyesi bir yükseköğretim kurumu öğretim elemanları, yönetici kadrosu ve idari personeli ile işletme (eğitim merkezi ya da araştırma merkezi de olabilir) personelinin eğitim amaçlı hareketliliğine imkân sağlayan alt faaliyet alanıdır.

Eğitim alma hareketliliği faaliyeti yükseköğretim kurumu tarafından kurumlar arası anlaşma yapılmış olan yükseköğretim kurumlarında ya da faaliyetten faydalanmak isteyen personelin kendi bağlantılarıyla bulduğu işletmelerde yapılabilir.

Eğitim alma hareketliliğinin faaliyet süresi en az 2 iş günü en fazla 2 ay olmalıdır, seyahat hariçtir. 

Eğitim Alma Hareketliliğinin hedefleri şunlardır:

·         Faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkân vermek,

·         Faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkan vermek.

·         Eğitim alma faaliyeti kapsamında kısa süreli görevlendirme, işbaşı eğitimi alma, çalışma ziyareti gerçekleştirme gibi faaliyetler gerçekleştirilebilmektedir. Faaliyet kapsamında dil eğitimi alınması, seminer ve konferanslara katılım sağlanması da mümkün olabilmekle birlikte, bu çeşit faaliyetlerin, yükseköğretim kurumunun hibelendirdiği eğitim alma faaliyetleri arasında çoğunluğu oluşturmaması gerekmektedir.
 

Eğitim Alma Hareketliliğinin Alt Faaliyetleri

Eğitim alma hareketliliği 2 şekilde gerçekleştirilebilir:

·         Türkiye’de Erasmus+ üyesi bir yükseköğretim kurumunda çalışan akademik/idari personelin yurt dışındaki bir işletmeye eğitim almak üzere gitmesi

·         Türkiye’de Erasmus+ üyesi bir yükseköğretim kurumunda çalışan akademik/idari personelin yurt dışında ortak olunan Erasmus+ üyesi bir yükseköğretim kurumuna eğitim almak üzere gitmesi

Eğitim Alma Hareketliğine Katılabilme Şartları

·         Erasmus+ üyesi bir yükseköğretim kurumunda öğretim elemanı, yönetici, idari personel olunması

·         İlgili bölüm/birimin Erasmus İkili Anlaşması'nın olması (üniversite ile işletme arasında anlaşma gerekmemektedir),

·         Hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir iş planının olması (iş planı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir),

·         Faaliyeti gerçekleştirebilecek düzeyde yabancı dil bilinmesi.

Başvuru 
Başvurular 
https://persis.gelisim.edu.tr/login.aspx adresinden online olarak alınmaktadır. 

Verilecek Hibeyle İlgili Hususlar

Personel hareketliliğine katılacak kişilerin harcırah ve seyahat giderleri aşağıda açıklanan şekil ve miktarlarda ödenebilecektir.

1. Erasmus kapsamında personel hareketliliğinden faydalanacak olan personele verilecek olan günlük/haftalık hibe miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Uygulama El Kitabı’nda yer alan tutarlara göre hesaplanacaktır.

2. Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen günlük/haftalık hibe kalacak yer, yeme-içme masrafları, iletişim giderleri, yerel seyahat giderleri, sigorta masrafları gibi giderleri kapsar. Bu giderler için ayrıca ödeme yapılmaz.

3. Faaliyetten faydalanan personele ödenebilecek en yüksek günlük//haftalık hibe miktarı personelin iş planında yer alan faaliyeti ile ilişkili olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet yapıldığı görünen günler ile seyahat gerçekleştirdiği günlerin toplamı için hesaplanan tutardır.

4. Personel hareketliliğinden faydalanan personele günlük hibe ödemesi yapılabilmesi için personelin bahsi geçen günde mümkün olduğunca tam güne yakın olacak şekilde karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet gerçekleştirmiş olması ve bu bilginin taraflarca imzalanmış iş planı ya da katılım sertifikası ile belgelendirilmiş olması gerekmektedir. 

5. Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.

6. Hareketlilik gerçekleştiren personelin hibesi 2 taksitte ödenir. İlk taksit hareketlilik başlamadan önce hibenin % 80'inin ödenmesi şeklinde gerçekleştirilir. İkinci taksit ödeme (% 20) ise personel döndükten ve "katılım sertifikası" ile "faaliyet raporunu" teslim ettikten sonra yapılır.

7. İsteyen personel hibesiz olarak da personel hareketliliği faaliyetinden yararlanabilir. Bu durumda hibesiz personel hibe alan personel ile aynı başvuru ve seçim sürecinden geçecek olup, aynı belgeleri teslim etmekle yükümlü olacaktır.

8. Erasmus personel hareketliliği kapsamında yurtdışında geçirilen süre boyunca ilgili personel Türkiye'deki maaşını almaya devam eder. Erasmus personel hareketliliği kapsamında yurtdışında bulunan personelin yurtdışında geçirdiği süre, normal hizmeti dahilindedir ve kendisine ek hizmet yükümlülüğü getirmez.