DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Koşulları Yönergesi

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı İstanbul Gelişim Üniversitesi Fakülte Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin usul ve esasları, Üniversitemize kabulleri ile ayrılışları ve yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri gibi diğer hususları düzenlemektir.

 

Kapsam

 

Madde 2 (1) Bu Yönerge, adayların lise son sınıfta bulunmaları veya mezun durumda olmaları şartı ile,

a)    Yabancı uyruklu olanları,

b)    Doğduğunda Türk vatandaşı olup, TC İçişleri Bakanlığından vatandaşlıktan çıkma izni olanlar ile bunların bu belgeye kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5023 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına ilişkin Belge sahibi olanları,

c)    TC veya KKTC uyruklu olup, lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanları,

ç)   Türk Hükümetince çeşitli anlaşmalar çerçevesinde yabancı hükümetler emrine verilen burslardan yararlanmak suretiyle veya kendi imkanlarıyla lisans ve önlisans düzeyinde üniversitemiz programlarında öğrenim yapmak üzere Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrencileri, Kapsar.

 

Tarifler

 

Madde 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Yabancı Uyruklu Öğrenci: Tüm Programlarımızda öğrenim gören ve Türkçe  kurslarına katılan T.C. uyruğunda bulunmayan kişiyi,

b) Vize: Uluslararası seyahatlerde ülkelerin hudut kapılarından yabancıların giriş ve çıkışlarını sağlamak amacıyla yetkili makamlarca verilen ve pasaportlara kaydedilen müsaadeyi,"Öğrenim Meşruhatlı Giriş Vizesi", öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelecek yabancı uyruklu öğrencilere öğrenim yapabilmelerini sağlamak üzere Dış Temsilciliklerimizce verilen giriş müsaadesini,

c) Öğrenim Meşruhatlı Vize: Türkiye de ikamet müsaadesini haiz yabancı uyruklu öğrencilere öğrenim yapabilmelerini sağlamak üzere İçişleri Bakanlığı'nca verilen müsaadeyi,

ç)İkamet Tezkeresi: Yabancıların ülkemizde belirli süre ikametlerine izin verildiğini gösteren belgeyi,

d)Türkçe Kursları: Yabancı uyruklulara Türkçe öğretmek amacıyla Üniversitede açılan kursları,

e)Transfer: Türkiye dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenime başlamış yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının ara sınıflarına naklen geçmesini,

f)Yabancı Uyruklu Öğrenci Değerlendirme Kurulu: Rektör veya Rektör yardımcısı Başkanlığında, Dekanlar veya bir dekan yardımcısı YO müdürü veya yardımcısı, MYO müdür veya bir yardımcısı ile üç yıl için atanan bir öğretim elemanından oluşan kurulu,

İfade eder.

 

 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Değerlendirme Kurulu Toplanması ve Çalışması

 

Madde 4 (1) Yabancı Uyruklu Öğrenci Değerlendirme Kurulu, her yıl Ocak ayının ilk yarısında yılda bir defa toplanarak Yabancı Uyruklu Öğrencilerle ilgili kabul koşulları ile sorunları görüşüp program bazında kontenjanlarını belirler. Kurul Başkanın uygun görmesi halinde de olağanüstü toplanabilir.

 

 

Üniversite ve Yabancı Uyruklu ÖğrencilerinYükümlülükleri ile kayıt kabul şartları

 

Madde 5 (1) Üniversitenin Yükümlülükleri:

 (a) Öğrencilerin durumunu izlemek, haklarında bilgi toplamak, toplanan bilgileri değerlendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmekle.

(b) Yabancı uyruklu öğrencilere rehberlik hizmetlerini sağlamak üzere gerekli çalışmaları yürütmek, Yabancı uyruklu öğrenci Ofisini oluşturmakla,

(c) Türkçe yeterlik sınavı düzenlemekle,

(ç) Türkçe kursları açılmasını sağlamak ve gerekli düzenlemeleri yapmakla,

(d) Programları arasında transferlerle önlisans öğrenim için Türkiye'ye gelecek

yabancı uyruklu öğrencilerin kabul muamelelerini düzenlemekle,

(e) Yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili bilgileri toplamak, değerlendirmek,     öğrencilerin durumlarında meydana gelen değişiklikleri ilgili makamlara bildirmekle,

(f) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul ve kayıt muamelelerini yapmak,     "Yabancı Öğrenciye Ait Bilgi Formu" tanzim etmekle,

(g) Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen ve kayıt kabul şartlarını ihtiva eden öğrenciler için müracaatları halinde kendilerine "Kabul Mektubu" vermek veya göndermekle,

(ğ) Yurt dışından öğrenci kabulü sırasında Yükseköğretim Kurulu tarafından, lise bitirme sınavları statüsünde olan (Abitur, Internatıonal Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs) sınavların geçerlilik sürelerinin sınırlanmaksızın kabulüyle, (SAT, YÖS vs) gibi üniversite giriş sınavı niteliğinde olanların ise geçerlilik sürelerinin iki yılla sınırlamasıyla

 Yükümlüdür.

 

 (2)Yabancı Uyruklu Öğrencinin Yükümlülükleri

 

 (a) Geçerli pasaport ve giriş vizesi alarak Üniversitede yapılacak Türkçe yeterlik sınavına katılmakla,

(b) Üniversitemize kaydı yapılan yabancı uyruklu öğrenci "öğrenim için geçerli

"Meşruhatlı ikamet tezkeresi" almakla,

(c) Yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim gördükleri kurumlarda şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri 15 gün içinde bildirmekle,

(ç) Öğrenimleri süresince ikamet süreleri biten öğrencilerin 15 gün içinde ikametlerini uzatmak veya ikamet tezkerelerini yenilemekle,

(d)Türkiye'de bulunan yabancıların Türk kanunlarına göre gerekli işlemler yapmak ve belgeleri almakla,

(e) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybeden yabancı uyruklu öğrencilerin ilgili makamlara derhal müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almakla,

(f) Öğrenim kurumlarını veya ikamet adreslerini değiştiren yabancı uyruklu öğrenciler, bu değişiklikleri 48 saat içinde gerek ayrıldıkları ve gerekse naklettikleri yerlerin mahalli emniyet makamlarına bildirmekle,

Yükümlüdürler.

 

Üniversiteye Kayıt ve kabul Şartları

 

Madde 6 (1) Öğrencinin kendi ulusal sınavlarını başarmış mezun veya mezun olma durumunda, not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması

 (2) Uluslararası sınavlarda;

 a- SAT:  1600 puan üzerinden 1000 puan,

b- Tawjihi: 100 üzerinden 60 puan,

c- GCE: en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere iki konuda A seviyesinde olmak,

d- Baccalaureat Libanais :100 üzerinden 60 puan,

e- International Baccalaureate : Uluslar arası Bakalorya Diplomasına sahip ve diploma notu en az 20 puan,

f- Gaokao :750 üzerinden 400 puan,

g- Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Suriye) :Suriye'de yapılan Bakalorya, sınavında 240 üzerinden 120 puan,

h- Diploma Debirestan ve Pişdaneşgahi (İran) :İran'da lise diploma notu 20 üzerinden 15 puan,

ı- Kazakistan Ulusal Üniversite Testi: 120 üzerinden en az 70 puan,

Almış olması gerekmektedir.

 (3) Öğrenim ücreti dışında Türkiye'de öğrenimini sürdürecek olanakların bulunması,

 (4) Yılık öğrenim ücreti olan Lisans için10.000 önlisans için 5.000.-$+KDV ödeyebilmesi,

Gerekmekte olup bu şartlar belgelenmelidir.

 

Yüksek Öğretim Kuruluna bildirim

 

Madde 7 (1)Yabancı Uyruklu Öğrenci Değerlendirme Kurulu bu öğrenciler için yaptığı çalışmaları ve bu çalışmalardan gerekli olanları üniversitenin akademik takviminde gösterir, kaydı yapılan öğrenciler ve ilgili bilgileri Yüksek Öğretim Kuruluna bildirilir.

 

Çalışma Yasağı

 

Madde 8 (1)Yabancı uyruklu öğrenciler öğrenimleri süresince gelir getiren herhangi bir işte çalışamazlar.

 

Dayanak

 

Madde 9 (1) Bu Yönerge Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı uyruklu Öğrencilere ilişkin 2922 sayılı Kanunu ve 21.01.2010 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurul Toplantısında kabul edilen esaslara istinaden hazırlanmıştır.

 

Yürürlük

 

Madde 10 (1) Bu Yönerge ------------ Eğitim-Öğretim yılı itibariyle yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 11 (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür