DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
 ERASMUS+  YÖNERGESİ

(2017-2020)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Madde 1.

Bu yönergenin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında yer alan Erasmus+ Program çerçevesinde öğretim ve yerleştirme (staj) amacıyla programlara katılacak öğrenci, öğretim elemanı ve idari personele ilişkin işleyişi düzenlemektir.
 

Dayanak

Madde 2. Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen ve Erasmus+ Üniversite Beyannamesi’nde yer alan ilkeler, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda belirlenen şartlar, uluslararası anlaşmalar ve ilgili Yükseköğretim Kurulu mevzuatı bu yönergenin dayanağını oluşturur.
 

Tanımlar

Madde 2.

a)      Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü’nü,

b)     Dış İlişkiler Ofisi (DİO): İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü adına Erasmus Programına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle görevli Rektörlük bünyesindeki Dış İlişkiler Ofisini,

c)      Erasmus Programı: Erasmus+ Hareketlilik Programının yüksek öğretimle ilgili öğrencilere yönelik eğitim (ders alma) ve staj (yerleştirme) hareketliliği, akademik ve idari personelin ders verme ve eğitim alma hareketliliği alt programını,

d)     Erasmus Kurum Koordinatörü: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü adına Erasmus+ Programına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Rektör tarafından görevlendirilen idari personel, öğretim üyesi/elemanını,

e)      Erasmus+ Komisyonu: Yetkili Rektör Yardımcısı, Erasmus+ Kurum Koordinatörü,  Erasmus+ Koordinatör Yardımcısı, Fakülte/Yüksekokul Erasmus+ Koordinatörü, Enstitü Erasmus+  Koordinatörü ve Dış İlişkiler Personelinden  oluşan komisyonu,

f)       Fakülte / Yüksek Okul Erasmus Koordinatörü: Fakülte / Yüksek Okulu Erasmus+ Koordinatörü ilgili fakültenin Dekanı/Müdürü tarafından öğretim üyeleri arasından atanan öğretim üyesini,

g)      Enstitü Erasmus+ Koordinatörü: İlgili Enstitü Müdürü tarafından öğretim üyeleri arasından atanan öğretim üyesini,

h)     İkili anlaşma: Üniversite birimleri ile Erasmus+ öğrenci değişimi kapsamındaki üniversitelerin birimleri arasında yapılan öğrenci / personel değişim anlaşmasını,

i)       Öğrenim anlaşması: Değişime katılan öğrencinin gideceği üniversite, alacağı dersler, derslerin kredisini gösteren ve öğrencinin kendisi ve her iki yüksek öğretim kurumunun Bölüm ve/veya Kurum Erasmus+ Koordinatörleri tarafından imzalanan anlaşmayı,

j)       Tanınma Belgesi: Değişime katılan öğrencinin gideceği üniversitede alacağı dersler ile İstanbul Gelişim Üniversitesindeki bölüm derslerinin eşleştiğini gösteren belgeyi,

k)     AKTS Kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

l)       Uygulama El Kitabı: Hayatboyu Öğrenim Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları için Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi tarafından hazırlanmış olup Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus+ Hareketlilik Faaliyetinin işleyişine ilişkin kural ve ilkeleri gösteren uygulama el kitabını, ifade eder.

m)   Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu’nu,
n)     Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesi,

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yetkili Kişiler ve Görevleri

Madde 3.

3.1 Rektör: İkili anlaşmalar Rektör ve/veya Dış İlişkiler Birimi’nden sorumlu Rektör Yardımcısı tarafından imzalanır.

3.2 Erasmus+ Kurum Koordinatörü :

Erasmus+ Kurum Koordinatörü Rektör tarafından öğretim üyeleri arasından atanır. Erasmus+ programı ile ilgili her konuda Üniversite genelinde eşgüdümü sağlar. Erasmus+ ve öğrenim anlaşmalarını imzalar. Erasmus+ Komisyonu ile birlikte kararların alınması ve yürütülmesini sağlar.

3.3 Erasmus+ Komisyonu:

Yetkili Rektör Yardımcısı, Erasmus+ Kurum Koordinatörü, Erasmus+ Koordinatör Yardımcısı,  Fakülte/Yüksekokul Erasmus+ Koordinatörleri, Enstitü Erasmus+  Koordinatörleri,  ve Dış İlişkiler Ofisi personelinden oluşur. Üniversite çapında Erasmus+ Programı ile ilgili kararları alır. Erasmus+ programının işleyişini koordine ve kontrol eder, öğrencilerin seçim ve yerleştirmelerini yapar. Süreçle ilgili takvime karar verir.

3.4 Fakülte/Yüksek Okul Erasmus+ Koordinatörü:

Fakülte/Yüksek Okulu Erasmus+ Koordinatörü ilgili fakültenin Dekanı/Müdürü tarafından öğretim elemanları arasından atanır. Erasmus+ Programı ile ilgili gelişmeleri, alınan kararları Bölüm Erasmus+ koordinatörlerine iletir. Bölüm Erasmus+ Koordinatörleri arasında eşgüdümü ve alınan kararların işleme konulmasını sağlar.

3.5 Enstitü Erasmus+ Koordinatörü:

Enstitü Erasmus+ Koordinatörü ilgili Enstitü Müdürü tarafından öğretim üyeleri arasından (tercihen Öğrenci İşleri'nden sorumlu Enstitü Müdür Yardımcısı) atanır. Enstitü Erasmus+ Koordinatörü Erasmus+ Programı ile ilgili gelişmeleri ve alınan kararları Enstitü Anabilim Dalı Erasmus+ koordinatörlerine iletir. Enstitü Anabilim Dalı Koordinatörleri arasında eşgüdümü ve alınan kararların işleme konulmasını sağlar.

3.6 Bölüm / Enstitü Anabilim Dalı Erasmus+ Koordinatörü:

Bölüm Erasmus+ Koordinatörü ilgili Bölüm Başkanı tarafından öğretim üyeleri arasından atanır. Bölüm Erasmus+ Koordinatörü Erasmus+ programını ilgili bölüm/anabilim dalında  tanıtır, bu program ile ilgili haberleri duyurur, değişim programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere üniversite ve ders seçimlerinde yardımcı olur. İkili anlaşmaların yapılıp yürütülmesinden ve güncellenmesinden sorumlu olur. Yurtdışından dönen öğrencileri değişim döneminde aldıkları derslerin tanınma sürecini başlatırBölüm Erasmus+ Koordinatörleri, Erasmus+ değişim programı ile yurtdışından gelen öğrencilere de ders seçimleri konusunda danışmanlık yapar.

3.7 Uzmanlar:

Uluslararası İlişkiler Koordinatör’ünün önerisi ile hizmeti yürütecek sayıda Üniversite bünyesinden veya diğer kurumlardan görevlendirilir. Görevleri: Erasmus+ Uzmanı, koordinatörlüğün görevleriyle ilgili konularda gerekli ön araştırmaları yapar,  Yurtiçi ve yurtdışı bağlantıların kurulup geliştirilmesinde, koordinatörlüğün faaliyet planlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında birimlerin sorumlularına ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörüne yardımcı olur, Koordinatör’ün tavsiyeleri doğrultusunda, ilgili raporların hazırlanmasında koordinatörlük üyeleriyle birlikte çalışır.  Üniversitenin Bologna süreci, değişim programları vb. çalışmalar ile ilgili gelişmelerini takip eder ve Koordinatör’ün Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile ilgili vereceği diğer görevleri yerine getirir.

3.8 Dış İlişkiler Ofisi (DİO):

Rektörlük bünyesinde çalışan DİO, Üniversitenin Erasmus+ anlaşmaları çerçevesinde gelen değişim öğrencilerinin ve Erasmus+ Komisyonu kararları doğrultusunda gitmek üzere seçilen öğrencilerin idari işlemlerini yürütür. Erasmus+ Programını üniversite içinde tanıtır, tanıtım materyallerini hazırlar. İlgili üniversitelerle yazışmaları yürütür; ikili anlaşmaları imzaya sunar ve asıllarını saklar; ilgili koordinatörlerle ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ile iletişim içinde çalışır. Atanan veya görev süresi biten koordinatörlere ilişkin bilgiler ilgili akademik birimlere ve DİO'ne bildirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Erasmus+ Kapsamında Öğrenim Görmeye Giden Öğrencilerin Başvuru Koşulları, Seçim Süreci ve Öğrenim Süresi

Madde 4. Başvuru koşulları ve seçim sürecine ve öğrenin süresine ilişkin olarak Uygulama El Kitabında belirtilen hususlara ek olarak aşağıdaki hususlar geçerlidir.

4.1  Doktora programı öğrencileri, doktora programının aşağıda belirtilen aşamalarında Erasmus+   Değişim Programından yararlanamazlar.

a)      Doktora yeterlilik sınavına aşamasına gelmiş fakat yeterlik sınavına girmemiş olan doktora öğrencileri.

b)     Doktora yeterlilik sınavında başarılı olmuş fakat tez önerisi aşamasında olan doktora öğrencileri.

4.2   Öğrencilerin uygulanan yabancı dil (İngilizce) sınavından öğrencinin yüz üzerinden en az altmış puan alması gerekir.

4.3  Öğrenim hareketliliği süresi en az üç ve en fazla on iki aydır.

4.4  Öğrencinin İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans, Lisans, Lisansüstü programlarından herhangi birinde kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.  Başvuracak ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel not ortalamasının dört üzerinden en az 2.20, yüksek lisans için 2.50 ve doktora için 3.00 olması gerekir.

4.5  Öğrenim hareketliliği başvurularının değerlendirilmesi Genel not ortalamasının %50 ile Yabancı dil puanının %50 alınarak yapılır.

4.6  Öğrencilerin seçimi Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus+ staj öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleşir. Asil listedeki öğrenci sayısı alınan hibe ile orantılı olarak belirlenir.

 

Programa Seçilen Öğrencilerin Akademik İşlemleri

Madde 5.

5.1  Erasmus+ Programı ile yurt dışına gitmesi kesinleşen öğrenciler, Erasmus ofisi tarafından öğrencilerin kayıtlı oldukları Fakültelere veya Yüksek Okullara yazılı olarak bildirilir.

5.2  Öğrencinin gideceği kurumda alacağı derslerin Üniversitemizde ilgili yarıyıl/yılda almakla yükümlü olduğu derslerle isim olarak birebir örtüşmesi gerekmez, ancak içerik olarak en yakın derslerin seçilmesine özen gösterilmesi gerekir. Kapsamı yönünden uygun olması durumunda bir ders, birden fazla dersle eşleştirilebilir.

5.3  Değişim Programına seçilen lisans veya yüksek lisans öğrencileri, gidecekleri üniversitede almak üzere belirlenen dersleri ve bu derslerin Üniversitedeki karşılıklarını ve kredilerini Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) üzerinde gösterirler. Gidecekleri üniversitede alacakları dersler, öğrencinin bağlı olduğu, bölüm ve birim erasmus+ koordinatörü ile lisansüstü programlarda öğrencinin danışmanı olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından belirlenir.

5.4  Değişim Programına seçilen öğrenciler, bir Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) imzalar. Anlaşma, öğrencinin kendisi, Erasmus+ Koordinatörü, Erasmus+ Kurum Koordinatörü ve gideceği üniversitedeki Ünite ve Erasmus+ Üniversite Koordinatörü tarafından imzalanır. Bu anlaşmada öğrencinin gideceği üniversite, alacağı dersler ve derslerin kredileri belirtilir.

 

Derslerin Tanınma İşlemi

Madde 6.

6.1 Ders tanınma sürecinde temel alınacak belgeler Öğrenim Anlaşması, Tanınma Belgesi ve karşı üniversiteden gelen transkripttir. Karşı üniversitedeki eğitimlerini tamamlayıp geri gelen öğrenciler tanınma işlemi için yurtdışındaki üniversiteden alınmış transkriptin aslı ile birlikte ilgili Erasmus+ Bölüm Koordinatörlerine başvururlar.

Ders tanınması ilgili Bölüm/Enstitü Erasmus+ Koordinatörünün önerisi üzerine Fakülte/Enstitü/Yüksek Okul yönetim kurulu kararı ile yapılır. Yönetim kurulu kararında öğrencinin yurtdışında aldığı dersler orijinal kodları, adları, AKTS kredileri ve notları yer alır. Yönetim kurulu not dönüşümü için Madde 6.2’deki çizelgeyi kullanır.

Yönetim Kurulu kararı Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. İlgili kararda belirtilen orijinal kodlar, ders adları, AKTS kredileri ve notlar Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca “Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine işlenir”. Sistemde derslerin Türkçe adları da belirtilir. Tanınan derslerin yer aldığı öğrencinin son transkriptinin bir nüshası Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından öğrenciye ve Dış İlişkiler Ofisine gönderilir.

6.2 İstanbul Gelişim Üniversitesinden Erasmus+ programı kapsamında yurtdışına giden öğrencilerin  başarılı oldukları derslerden aldıkları notlar için aşağıdaki dönüşüm tablosu kullanılır.

 

AKTS NOTU

KARŞILIK GELEN İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ HARF NOTU

A

AA

B

BA

C

BB

D

CB

E

CC

FX

DD

F

FF

 

Final ve Bütünleme Sınav Hakkı

Madde 7. Erasmus+ statüsündeki öğrencilerimizin misafir oldukları üniversiteden aldıkları derslerden başarısız olmaları durumunda, İstanbul Gelişim Üniversitesinde Final ve Bütünleme sınavlarına giremezler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Erasmus+ Kapsamında Staj Hareketliliğine Giden Öğrencilerin Başvuru Koşulları ve Seçim Süreci

Madde 8. Başvuru koşulları ve seçim sürecine ilişkin olarak Uygulama El Kitabında belirtilen hususlara ek olarak aşağıdaki hususlar geçerlidir.

8.1  Doktora programı öğrencileri, doktora programının aşağıda belirtilen aşamalarında Erasmus+   Değişim Programından yararlanamazlar.

a)      Doktora yeterlilik sınavına aşamasına gelmiş fakat yeterlik sınavına girmemiş olan doktora öğrencileri.

b)     Doktora yeterlilik sınavında başarılı olmuş fakat tez önerisi aşamasında olan doktora öğrencileri.

8.2  Öğrencilerin uygulanan yabancı dil (İngilizce) sınavından öğrencinin yüz üzerinden en az altmış puan alması gerekir.

8.3  Staj süresi en az iki en fazla on iki aydır.

8.4  Öğrencinin İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans, Lisans, Lisansüstü programlarından herhangi birinde kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.  Başvuracak ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel not ortalamasının dört üzerinden en az 2.20, yüksek lisans için 2.50 ve doktora için 3.00 olması gerekir.

8.5  Staj hareketliliği başvurularının değerlendirilmesi Genel not ortalamasının %50 ile Yabancı dil puanının %50 alınarak yapılır.

8.6  Öğrencilerin seçimi Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus+ staj öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleşir. Asil listedeki öğrenci sayısı alınan hibe ile orantılı olarak belirlenir.

      a) Seçilen Asil liste öğrencilerin staj bulmalarını hızlandırmak üzere Erasmus+ Koordinatörlüğü tarafından bir staj bulma son tarihi belirler. Öğrenciler bu tarihe kadar staj bulamadıkları takdirde Erasmus+ Koordinatörlüğü bu süreyi bir kez daha uzatabilir.

      b) Verilen ikinci son tarihe kadar asil liste öğrencilerinin staj bulamaması halinde, staj hareketliliği diğer seçilmiş öğrencilere de açılır. İlk staj bulan öğrencinin stajı, bölümünün onayından sonra, yeterince hibe varsa hibeli öğrenci olarak, eğer yeterince hibe yoksa öğrencinin kabul etmesi halinde hibesiz öğrenci olarak staj hareketliliğinden faydalandırılabilir.

8.7 Öğrencilerin, staj programının koşullarını yerine getirmeleri durumunda, alt yarıyıllarından başarısız dersleri olması staj programına katılmalarına engel değildir.

8.8 Staj programına seçilen öğrenciler, programa katılmamaya karar verdiklerinde, gerekçeli kararlarını bir dilekçeyle Erasmus+ Koordinatörlüğü’ne vermelidirler.

 

Öğrencinin Gitmeden Önce Yapması Gerekenler

Madde 9. Erasmus+ stajı yapmaya hak kazanan öğrenci, öğrenci işleri bilgi sisteminde Erasmus+ Stajı’nı zorunlu/seçmeli ders olarak ders listesine ekler..
 

Stajın Tanınması İşlemi

Madde 10.

10.1 Öğrencilerin stajlarının uygunluğu ve onayı öğrencinin bölüm tarafından onaylanır ve staj uygunluk belgesi düzenlenerek imzalanır ve Erasmus+ Koordinatörlüğü’ne gönderilir.

10.2 Öğrencinin stajını başarıyla tamamlaması durumunda öğrencinin zorunlu stajı varsa, Erasmus+ stajı zorunlu staj yerine sayılır, zorunlu stajı olmayan bir bölümün öğrencisi ise Erasmus+ stajı 5 ECTS kredisi ile değerlendirilir ve Diploma Ekine ek kredi olarak yansıtılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Ders Verme ve Personel Eğitimi Hareketliliği

Madde 11.

11.1 Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de Yükseköğretim Erasmus+ Beyannamesi (ECHE, Erasmus Charter for Higher Education) sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır.

11.2 Ders verme hareketliliğine katılmak isteyen öğretim elemanları, gittikleri üniversitede verecekleri dersleri içeren onaylı öğretim programını Erasmus+ Koordinatörlüğü’ne yurtdışına çıkmadan önce teslim eder.

11.3 Ders verme/eğitim alma hareketliliğine katılacak personelin hareketlilik öncesi ilgili birim yönetim kurulu onay kararını, idari personelin ise birim yöneticisinin ve üniversite yönetiminin yazılı onayını Erasmus+ Koordinatörlüğü’ne hareketliliğe başlamadan önce teslim etmesi gerekir.

11.4 Ders verme hareketliliği kapsamında yurtdışına giden akademik personelin en az Ulusal Ajans Uygulama El Kitabında belirtilen saat kadar ders vermesi gerekmektedir. Ders verme hareketliliğine katılan personel asgari 8 saat ders vermek zorundadır.

11.5 Eğitim alma hareketliliği kapsamında yurtdışına giden personelin ise en az iki (2) iş günü eğitim alması gerekmektedir. Aksi durumda yararlanıcılara herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

11.6 Başvuruların, Ulusal Ajansın belirlediği kontenjandan fazla olması ve hibenin yeterli olmaması durumunda, Erasmus+ Seçim Komisyonu kararı ile kontenjan ve katılım süresi sınırlandırılabilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Erasmus+ Kapsamında Gelen Öğrenciler

Madde 12.

12.1 Erasmus+ İkili Anlaşmalarıyla ortak olunan üniversitelerden İstanbul Gelişim Üniversitesine Erasmus öğrencisi olarak gelmek isteyen yabancı öğrenciler Dış İlişkiler Ofisine e-posta yoluyla gerekli evrakları hazırlayarak başvuru yaparlar.

12.2 Erasmus+ Kapsamında gelen öğrenciler ders seçim işlemlerini ilgili bölümün Erasmus+ Koordinatörü ile gerçekleştirirler.

12.3 Erasmus+ Kapsamında gelen öğrencilerin Öğrenim sürelerinin sonunda kendilerine bölüm Erasmus+ Koordinatörünün hazırladığı ve Fakülte dekanlığı tarafından imzalanıp dekanlık mührüyle onaylanan bir transkript ve DİO tarafından hazırlanan bir katılım sertifikası verilir.

12.4 İstanbul Gelişim Üniversitesi Erasmus+ kapsamında gelen öğrenciden öğrenim ücreti, kayıt ücreti, sınav ücreti, laboratuvar ücreti veya kütüphane ücreti gibi herhangi bir akademik ücret talep edemez. Ancak sigorta, oturma izni, indirimli ulaşım kartı, akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuvar ürünlerinin kullanımı ve çeşitli materyallerin kullanılması için gerekli benzer ücretler bu kapsam dışındadır.

12.5 Erasmus+ Kapsamında gelen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak varsa normal olarak ödedikleri harç/öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler.

12.6 Erasmus+ Kapsamında gelen öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesinde kayıt donduramazlar.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

Hüküm bulunmayan haller

Madde 13. Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri, Erasmus+ Uygulama El Kitabı hükümleri, Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan Yönerge

Madde 14. 06.01.2016 tarihli ve 2016/01-Madde 5 sayılı Üniversite Senatosu Kararı ile yürürlüğe giren İstanbul Gelişim Üniversitesi Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı 2016-2017 Erasmus Hareketlilik Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 

Yürürlük

Madde 15 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 

Yürütme

Madde 16 Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.